MV ทำดีให้ตายอ้ายก็เลือกเขา

MV ทำดีให้ตายอ้ายก็เลือกเขา - จินตหรา พูนลาภ"จินตหรา พูนลาภ อารสยาม" ลูกทุงหมอลําสาว เจาของฉายา "สาวเสียง พิณ" ที่แฟนเพลงทั้งประเทศใหการยอมรับมาอยางต ่อเนื่อง..ยาวนาน วันนี้ เธอมีอัลบั้มใหมลาสุด จินตหราครบเครื่อง ชุดที่ 8 อยากเปนฉันในออมกอด เธอ งานเพลงคุณภาพครบรสความเปนจินตหรา ทั้งลูกทุงหมอลํา ลูกทุง อีสาน หวาน ซึ้ง เศรา ไพเราะกินใจ

หลังจากเปดตัวดวยเพลงที่มีชื่อเดียวกับช ื่ออัลบั้ม "อยากเปนฉันในออมกอด เธอ" แฟนเพลงทั่วประเทศใหการตอบรับอยางรวดเร็ ว และนี่คืออีก 1 เพลง ชาที่สาวจินอยากใหแฟนเพลงไดซึ้งกัน แบบตอเนื่องเดอคะเดอ "ทําดีใหตาย อายก็เลือกเขา" เพลงชาที่จินตหราถายทอดไดอยางกินใจ ในอารมณเศรา เคลาความนอยใจ จึงขอระบายแบบตัดพอ

เพลง : ทําดีใหตายอายก็เลือกเขา
คํารอง / ทํานอง : สมชาย ตรุพิมาย เรียบเรียง : ธรรมชาติ ถามะพันธ

รักมาแทบตาย สุดทายจะโดนเขี่ยทิ้ง เคยเปนตัวจริง วันนี้บมีที่ยืน นี่หรือสิ่ง
ตอบแทนที่อายหยิบยื่น
แอบไปคบหาคนอื่น ซํ้ายังเห็นเขาดีกวา

นองทําทุกทาง ดวยหวังใหอายเห็นใจ กมหนาทนไป บใหอายเห็นนํ้าตา เฝา
ลุนใหความดี รั้งอายกลับมา แตสํารวจดูแววตา คานองเทียบเขาหางไกล

*ทําดีใหตาย อายก็ยังเลือกเขา ปรนนิบัติพัดวีกี่คราว ยังไมเทาแคเขายิ้มให
สะสมความดีกี่เดือนกี่ป

บมีความหมาย ความยุติธรรมอยูไสนออาย ทําไมใจดําเหลือเกิน
รักมาแทบตาย สุดทายเยื่อใยบเหลือ เคยคุนจุนเจือ ก็เหลือเพียงความหาง
เหิน จบแลวทางรักที่เคยรวมเดิน เจ็บลึกในใจเหลือเกิน ทําดีใหตายอายก็
เลือกเขา

MV ทำดีให้ตายอ้ายก็เลือกเขา - จินตหรา พูนลาภ

ฟังเพลง music video MV เพลงทำดีให้ตายอ้ายก็เลือกเขา ใหม่ล่าสุดของจินตหรา พูนลาภ ปล่อยออกมาให้ชมกันแล้ว และท่านสามารถรับชม มิวสิควิดีโอ ของนักร้องคุณภาพและดู MV เพลงใหม่ล่าสุด ได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: